Medezeggenschap

Selecteer een pagina:

Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

De DMR bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen, ouders, onderwijzend personeel. Aan de start van het nieuwe schooljaar 21/22 bestaat de DMR uit de volgende personen:

  • Tim van Galen(voorzitter, docent scheikunde, CKV)
  • Carl Wittrock (docent muziek)
  • Loes Scholder (docent Nederlands)
  • Marc Bolscher (docent economie, bedrijfseconomie)
  • Nora Steenbergen (ouder)
  • Rianne Hullenaar (ouder)
  • Jonah Geurs (leerling 6V)
  • Bente Movig (leerling 6V)

Op regelmatige basis vinden er vergaderingen plaats tussen de DMR en de schoolleiding. De DMR is het overlegorgaan binnen het Twickel College waar ouders, leerlingen, medewerkers en schoolleiding structureel met elkaar overleggen. Het streven is om een goede verstandhouding te hebben met de schoolleiding. We willen graag samen optrekken en handelen: allemaal in het belang van de leerlingen, collega’s ouders en de organisatie. Afhankelijk van het thema heeft de DMR instemmingsrecht of adviesrecht.

De personeelsgeleding van de DMR heeft 1 keer per week overleg met de schoolleiding van Twickel Hengelo. 6 keer per jaar is er een avondvergadering met de voltallige DMR inclusief ouders en leerlingen

Mocht u een vraag hebben aan de DMR dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de voorzitter van de DMR, Tim van Galen.

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

Samenstelling

De CMR van Scholengroep Carmel Hengelo bestaat uit personeel, ouders en leerlingen van de vijf scholen, te weten Lyceum de Grundel, Het Twickel college, CT Stork College en Avila College.

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Verslagen

De CMR oudergeleding informeert de ouderraden. De ouderraden kunnen via de oudergeleding CMR onderwerpen aandragen die zij graag besproken willen hebben in de CMR. Zo vindt er een wisselwerking tussen CMR en Ouderraden plaats. Vastgestelde verslagen zijn voor andere geïnteresseerden net als bij de GMR toegankelijk gemaakt via de website.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Het is de primaire taak van de GMR voorgenomen besluiten te toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en op consistentie met de doelstellingen die de Stichting Carmelcollege zich heeft gesteld. De GMR is ook een signalerende taak voorbehouden. Zaken die stichting breed leven krijgen zo een plek op de agenda. Ten slotte kan de GMR een actieve, initiërende rol spelen.

Samenstelling

Zoals dat ook bij de MR’en het geval is, bestaat de GMR uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen. Elke school mag een personeelslid afvaardigen en daarnaast een ouder of leerling. Van alle 13 aangesloten scholen is een personeelslid vertegenwoordigd. Ook het bestuursbureau levert een afgevaardigde.

Verslagen

De GMR informeert de MR’en via de afgevaardigden. Vastgestelde verslagen zijn toegankelijk via de website van de Carmel.

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld